Kutná Hora - stručné informace k projektu městského žákovského parlamentu

13. 12. 2019

První setkání žákovského městského parlamentu, pilotního projektu, který v ČR zatím nebyl realizován, se konalo 13. 12. v Rytířském sále Vlašského dvora. Unikátní projekt Institutu H 21 spojuje práci školních parlamentů se školním participativním (sdíleným) rozpočtem. Děti budou mít příležitost aktivně se zapojit a zlepšit veřejný prostor ve městě.

Projekt má dvě fáze. První se odehrává a realizuje přímo ve školách. Mezi navrhovanými školními projekty jsou většinou posílení sítě wifi ve školách, vybudování odpočinkové zóny, nebo i instalace automatu na jídlo atd. Projekt však není omezen jen na interiér škol. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že umožňuje dětem prostřednictvím svých zástupců přednést návrhy, co by si přály zlepšit ve veřejném prostoru. Ať už se jedná o parkové úpravy, dětská hřiště, veřejná sportoviště atd.  Zástupci jednotlivých škol budou prezentovat návrhy v žákovském městském parlamentu, budou usilovat o získání podpory, bude probíhat diskuze a hlasování. Příležitost aktivně se zapojit do dění ve městě ocenil Petr Franc z Gymnázia Jiřího Ortena. „Studenti mohou být slyšet, prosadit se a ovlivnit dění ve městě. To mi přijde naprosto skvělé,“ řekl a dodal, že o projektu na městské úrovni se na škole stále diskutuje. Většinou se jedná o dopravní problematiku, například zajíždění městských autobusů ke škole, zjednosměrnění Jaselské ulice atd. Slyšet určitě budou nejen žáci středních, ale i základních škol. „Jsme opravdu moc rádi, že jsme se mohli zapojit do takového projektu. Budeme se snažit náš návrh prosadit,“ řekla Renata Rudolfová a prozradila, že by se děti rády zasadily o instalaci Havlovy lavičky a zvažují možné umístění.

Při prvním setkání v Rytířském sále za účasti zástupců institutu H21, místostarosty města Víta Šnajdra (Piráti) a koordinátorek projektu Dany Vepřkové (Šance) a Kamily Drtilové se zástupci kutnohorských základních a středních škol vzájemně seznámili a představili projekty, které na školách realizují a zvolili si předsedajícího pro příští zasedání. Diskutovali o zkušenostech při práci s aplikacemi, prostřednictvím nichž hlasování na školách probíhá. Místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) dětem, které usedly do lavic zastupitelů, představil pravidla pro školní městský participativní rozpočet  a informoval je o tom, že k realizaci budou nakonec vybrány dva projekty za celkovou částku 150 tisíc korun z městského rozpočtu. Realizace dvou vítězných projektů by se měla uskutečnit ještě v daném školním, nebo alespoň kalendářním roce.

Zdroj: https://kutnohorskelisty.cz

Bližší informace poskytnuté městem Kutná Hora

Nadaci H21 byla vybrána po provedení průzkumu trhu, zejména proto , že byla jediná schopna nabídnou funkční a reálné propojení dvou projektů - žákovského parlamentu a participativního rozpočtu. Po konzultacích se zástupci nadace byl vydefinován projekt, který je pilotní pro celou ČR a má tři úrovně.

 1. Žákovské PB na školách aktivizující stávající žákovské parlamenty účastí na konkrétních projektech v rámci školy.
 2. Žákovský městský parlament vtahující žáky všech škol do dění ve městě a disponující částkou 200 tisíc na rok 2020.
 3. Participativní rozpočet pro občany na rok 2020 pro který je počítáno s 1 milionem Kč.

H21 získala od města částku 86 900 kč, tato částka je konečná pro přípravu i běh tohoto projektu do konce roku 2020.

Konkrétně získáváme toto:

Resumé

 • První fáze – školní PB: IH21 poskytne školám roční licenci k platformě „školní Pébéčko“, která je uzpůsobena speciálně pro projekt „školního Pébéčka“. Cílem je, aby na každé zapojené škole proběhl školní part. rozpočet, ve kterém žáci rozhodují o návrzích a určité finanční částce uvnitř školy. Předpokládá se zapojení všech škol v Kutné Hoře (tj. 4 ZŠ, 4 SŠ). Termín září/listopad 2019.
 • Druhá fáze – žákovské parlamenty: IH21 zpřístupní městu Kutná Hora licenci k univerzální part. platformě „D21“ pro zajištění konzultací s žákovskými parlamenty. Proběhne série tří konzultací, ve kterých budou zástupci škol z řad studentů definovat a prioritizovat podněty a návrhy ke zlepšení Kutné Hory. Termín prosinec až duben 2020.
 • Třetí fáze – městské PB: IH21 poskytne řešení pro projekt městského part. rozpočtu pro širokou veřejnost (městské PB). Termín podzim 2019 až léto 2020. Základní rozsah služeb – školní projekty V rámci poskytovaných služeb má každá škola zajištěno:
 • Nezbytné úpravy metodik pro potřeby konzultací se žákovskými parlamenty.
 • Hromadné školení koordinátorů. IH21 zajistí jednorázové společné školení pro koordinátory a zástupce školních parlamentů v rozsahu max. 2 hodin. Termín školení je nutné předem konzultovat. Po hromadném zaškolení, školy realizují svá Pébéčka samostatně, ale série konzultací se žákovskými parlamenty bude koordinována. Školení je možné uskutečnit v sídle IH21 (Zapova 1559/18, 150 00 Praha 5 Smíchov) nebo v prostorách zajištěných zřizovatelem/klientem. V případě konání školení mimo sídlo IH21 jsou fakturovány náklady na dopravu školitele IH21.
 • Přístup do elektronické hlasovací platformy. Obsahuje technickou podporu IH21 a zabezpečení dat.
 • Verifikovaná hlasování v rámci aplikace. Hlasování jsou ověřována unikátními PIN kódy, které aplikace generuje pro každé hlasování.
 • Základní konzultace v rozsahu 3 hodin. Nezahrnuje osobní účast zástupce IH21 v místě konání projektu.

Základní rozsah služeb - městský part. rozpočet IH21 poskytne služby k projektu městského part. rozpočtu, které budou zahrnovat:

 • Zpřístupnění elektronické hlasovací platformy. Obsahuje technickou podporu IH21 a zabezpečení dat.
 • Základní konzultace v rozsahu 3 h. Nezahrnuje osobní účast zástupce IH21 v místě konání projektu.
 • Možnost zasílání pozvánek do hlasování. Do hlasování je možné pozvat hlasující jednoduše z platformy vložením jejich e-mailové adresy a/nebo vytvořením skupiny kontaktů.
 • Možnost ověření hlasujících (verifikace). Po každém hlasujícím může být požadováno ověření. Ověření lze provést pomocí e-mailových adres, vygenerováním unikátních PIN kódů (např. pro distribuci papírových pozvánek) nebo prostřednictvím SMS zpráv (viz doplňkové služby)

Kutná Hora - stručné informace k projektu městského žákovského parlamentu
Aktuality